Anbi

Anbi

CIO ANBI 2022 format – Rafael Barendrecht WaterportW4C


A - Algemene gegevens
Officiële naam conform statuten: Rafael gemeenschap Barendrecht

Klik hier voor de statuten

Publieksnaam: Rafael Barendrecht WaterportW4C
Kamer van Koophandel nummer: 84379413
RSIN: 824150247
Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.  
Postadres: Rafael Barendrecht WaterportW4C,
Bredevoorde 40,
3085 TC  Rotterdam
email: info@waterport.nl
Telefoonnummer: 06 – 40503159

 

B - Samenstelling bestuur
De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een team van leiders. Uit het leidersteam is met toevoeging vanuit andere Rafael  gemeenschappen het volgende dagelijks bestuur gekozen: statutair voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

C - Doelstelling en Visie
De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafael Nederland.
De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:
•    Het houden van openbare samenkomsten
•    Het organiseren van Bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten
•    Het organiseren van kinder- en jeugdwerk
•    Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie
•    Het uitzenden en ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening
•    Het verlenen van diaconale en pastorale hulp
•    Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden
•    En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin zonder enige beperking voor zover in overeenstemming met de doelstelling
Het werkgebied van de gemeenschap omvat de stad Barendrecht en met name het deel Carnisselande.

 

D - Beleidsplan dit jaar
Voor de basis van ons beleidsplan wordt verwezen naar het beleidsplan van het landelijke kerkgenootschap Rafael Nederland. Zie de link:

https://rafael.nl/media/attachments/2022/09/12/beleid-jaarplan-2022---ingekorte-versie.pdf

Waar wij voor staan

God liefhebben en mensen liefhebben.

Vorig jaar zijn we bezig geweest hoe we ons als gemeente willen positioneren voor de toekomst. Het jaar 2022 staat in het teken om hier handen en voeten aan te geven rond de volgende aandachtsgebieden: samenkomst, groei en ontwikkeling, opdracht en bedieningen

Waar we voor gaan

We willen een gepassioneerde gemeenschap van gelovigen zijn, met verschillende culturele achtergronden die God liefhebben, vrijheid ervaren, onze bestemming ontdekken en een impact hebben op onze omgeving met het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God door de kracht van de Heilige geest.

Onze focus voor de komende jaren – 2022-2023

We hebben als gemeente ervoor gekozen om voor de komende jaren een aantal focuspunten aan te brengen en daar werken we samen aan.

 • Allereerst een heldere en gedragen visie als basis voor de toekomst. Mensen hebben een keuze om in die visie te stappen en deze vorm te geven.
 • Ten tweede het ontwikkelen van een gezonde leiderschapsstructuur. Het interim bestuur vervult een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Hierbij gaat het om aan te geven wat het betekent om een gemeente te besturen en te leiden en te ontdekken welke mensen God daarvoor beschikt en bekwaam gaat maken.
 • Tot slot het leven vanuit gevonden en herwonnen vrijheid. We verlangen ernaar om te zien dat mensen niet meer belast zijn door hun verleden en dat struikelblokken veranderen in opstapjes tot iets nieuws.

Waar we aandacht aan geven

Vanuit bovenstaande focus hebben we voor 2022 een aantal onderwerpen benoemd waar we extra aandacht aan geven. Dat zijn:

 • Structuur die ondersteunt

We werken toe naar een structuur die bijdraagt aan het dragen van vrucht door de gemeente en de gemeenteleden.

 • Groei en ontwikkeling van individuen, bedieningsleiders en teams

De gemeente is een groep mensen die samen optrekt en bewust met elkaar verbonden is door de hele week heen. Daarom willen we graag dat mensen zich aansluiten bij een Life Group (ook wel huisgroep of kleine groep genoemd). In de Life Group deel je je leven met elkaar en help je elkaar om God te zoeken en te ontdekken hoe je van betekenis kunt zijn in de wereld. Samen God aanbidden, groeien en dienen, zowel binnen als buiten de gemeente door je leven te delen met anderen. Ook ondersteunen we de groei door gericht studieavonden aan te bieden en ondersteunen we het leiderschap door gericht te investeren in training en coaching.

 • Dienstbaarheid

De gemeente is een plaats om je gaven en talenten te ontdekken en ontwikkelen en deze bewust in te zetten om er voor elkaar te zijn (tot hand en voet). Zowel in de gemeente als naar mensen in onze leefomgeving. De tegenwoordigheid van God brengen waar we leven, werken, studeren en onze vrije tijd doorbrengen in de kracht van de Heilige Geest. 

Voor ver weg zijn we actief betrokken bij Shoulder 2 Shoulder,  een zendingswerk onder wezen, straatkinderen en ongehuwde moeders in Mombassa Kenia


E - Beloningsbeleid
De gemeenschap maakt op dit moment gebruik van een voorganger op basis van een bruto vergoeding van 2 dagen per week. De overige bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd


F - Verslag activiteiten vorig jaar

In samenspraak met en op advies van vertegenwoordigers van de Rafael Nederland familie is in 2021 het proces gestart van ‘pas op de plaats’ om te kijken hoe we ons als gemeente in de toekomst willen positioneren. Het bestaande bestuur met het bijbehorende leidersteam is ontbonden en vervangen door een interim bestuur per april 2021, voor een periode van tenminste 2 jaar. Het doel is om op termijn de interim-bestuursleden te laten opvolgen door leden van de gemeente zelf.

Ontwikkelingen

Het interim bestuur heeft een voorlopig toekomstplaatje ontwikkeld, met visie, missie en strategische doelen, als basis om de gemeente mee te nemen in het veranderingsproces, om te komen tot wie we willen zijn. De uitvoering hiervan heeft plaatsgevonden via een aantal belegde gemeenteavonden, om te komen tot een gedragen plan van aanpak.

Wij hebben dit jaar prioriteit gegeven aan:

 1. Het verkrijgen van een gedragen visie als basis voor verandering en groei
 2. Het fundament voor het ontwikkelen van gezond leiderschap
 3. Het met elkaar ontdekken wie we zijn, wat we willen en kunnen.
 4. Het opzetten van een ondersteunde structuur voor het organiseren en uitvoeren van onze visie en doelstellingen.

We hebben dit handen en voeten gegeven door:

 1. Het organiseren van interactieve gemeenteavonden
 2. Het geven van een leiderschap training aan de hele gemeente
 3. Prediking laten aansluiten op de visie/missie thema’s
 4. Het ontwikkelen van beleid/kader op het gebied van:
  1. gemeente-zijn
  2. leiderschap
  3. mentorschap/discipleschap
  4. life groups

Activiteiten

De vaste activiteiten die horen bij kerk zijn hebben op regelmatige basis het gehele jaar door plaatsgevonden, rekening houdend met de heersende de coronaregels: samenkomsten, huisgroep, gebedsavonden, bestuursvergaderingen.
Specifiek te noemen activiteiten:

 • Jaarvergadering op 1 juni 2021
 • Verscheidene keren familie samenkomst met maaltijd
 • Deelgenomen aan interkerkelijke gebedsavonden
 • Algemene training op gebied van leiderschap in het najaar
 • Betrokkenheid bij interkerkelijke evangelisatie initiatieven
 • YWAM uit Brazilië ontvangen tijdens gebedsweek in november
 • Deelgenomen aan de training voor kinder- en jeugdwerk door Rafael Nederland
 • Rafael Nederland conferentie bezocht

  
G - Begroting dit jaar

Zie onder H de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.
Toelichting 1)
De begroting is gebaseerd op de verwachting dat we met elkaar opbrengen voor wat we willen realiseren. Onvoorziene situaties zullen gedekt worden door extra bijdragen en/of vanuit de algemene reserve.

 

H - Financiële jaarverslag vorig jaar

Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag.
Toelichting 1)
In 2021 is het exploitatieresultaat uitgekomen op een positief saldo van € 298. De Kascontrole heeft vóór de jaarvergadering, gehouden op 15 mei 2022, plaatsgevonden. De kascontrole commissie is akkoord met de opgestelde jaarrekening.

 

Staat van Baten en Lasten