Anbi

Anbi

CIO ANBI 2023 format – Rafael Barendrecht WaterportW4C


A - Algemene gegevens
Officiële naam conform statuten: Rafael gemeenschap Barendrecht

Klik hier voor de statuten

Publieksnaam: Rafael Barendrecht WaterportW4C
Kamer van Koophandel nummer: 84379413
RSIN: 824150247
Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.  
Postadres: Rafael Barendrecht WaterportW4C,
Bredevoorde 40,
3085 TC  Rotterdam
email: info@waterport.nl
Telefoonnummer: 06 – 40503159

 

B - Samenstelling bestuur
De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een team van leiders. Uit het leidersteam is met toevoeging vanuit andere Rafael  gemeenschappen het volgende dagelijks bestuur gekozen: statutair voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

C - Doelstelling en Visie
De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafael Nederland.
De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:
•    Het houden van openbare samenkomsten
•    Het organiseren van Bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten
•    Het organiseren van kinder- en jeugdwerk
•    Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie
•    Het uitzenden en ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening
•    Het verlenen van diaconale en pastorale hulp
•    Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden
•    En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin zonder enige beperking voor zover in overeenstemming met de doelstelling
Het werkgebied van de gemeenschap omvat de stad Barendrecht en met name het deel Carnisselande.

 

D - Beleidsplan dit jaar
Voor de basis van ons beleidsplan wordt verwezen naar het beleidsplan van het landelijke kerkgenootschap Rafael Nederland. Zie de link:

https://rafael.nl/media/attachments/2022/09/12/beleid-jaarplan-2022---ingekorte-versie.pdf

 

Waar wij voor staan

God liefhebben en mensen liefhebben.

Vorig jaar zijn we bezig geweest met gemeente-zijn, groeien, ontwikkelen en dienstbaar worden. Voor het komende jaar 2023 heeft God ons bemoedigd om ons op Hem te richten en het van Hem te verwachten. Hij moedigt ons aan om niet te klein te denken over onszelf. In onze zwakheid is overwinning. Hij wil ons vullen met Zijn Geest om uit te reiken. Hij wacht op ons om in beweging te komen. Daarom is onze focus voor 2023 discipel zijn en getuige zijn!

 

Waar we voor gaan

We willen een gepassioneerde gemeenschap van gelovigen zijn, met verschillende culturele achtergronden die God liefhebben, vrijheid ervaren, onze bestemming ontdekken en een impact hebben op onze omgeving met het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God door de kracht van de Heilige geest.

 

Onze focus voor de komende jaren – 2023-2024

We hebben als gemeente ervoor gekozen om voor de komende jaren een aantal focuspunten aan te brengen en daar werken we samen aan.

  • Allereerst een heldere en gedragen visie als basis voor de toekomst. Mensen hebben een keuze om in die visie te stappen en deze vorm te geven.
  • Ten tweede het ontwikkelen van een gezonde leiderschapsstructuur. Het interim bestuur vervult een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Hierbij gaat het om aan te geven wat het betekent om een gemeente te besturen en te leiden en te ontdekken welke mensen God daarvoor beschikt en bekwaam gaat maken.
  • Tot slot het leven vanuit gevonden en herwonnen vrijheid. We verlangen ernaar om te zien dat mensen niet meer belast zijn door hun verleden en dat struikelblokken veranderen in opstapjes tot iets nieuws.

Waar we aandacht aan geven

Vanuit onze visie herkennen we vier onderdelen: de samenkomst, bedieningen, groei en ontwikkeling en opdracht, allen ondersteunt door communicatie. Voor al deze onderdelen hebben we de focus concreet gemaakt.
Samenkomst
Aanbidding: Aanbidding is de plaats waar we God ontmoeten en Hij ons wil vullen. We verlangen ernaar om 1 tot 2 keer per maand live aanbidding te hebben. 
Gastvrijheid: Er is een rooster zodat iedere zondag een aantal mensen de gemeente dienen met koffie, thee. Geregeld is er na de dienst een lunch om elkaar te ontmoeten.
Leider van dienst: Degenen die de dienst leiden hebben we een kader gegeven om hen te ondersteunen in deze rol.
Bedieningen
Gebed: Ons gebed versterkt onze relatie met God en is noodzakelijk om onze roeping uit te voeren. We willen graag dat er meer gemeente leden meebidden tijdens de gebedsavonden en deelnemen in het leiden ervan. Om onze focus te ondersteunen zullen we tijdens de avonden ook verdieping zoeken om samen te leren om te bidden voor bekering en onze omgeving
Groei en ontwikkeling
Life Groups: In de Life Groups gaan we door met het delen van het leven. We moedigen leden aan ook zelf een bijdrage te leveren door (een deel) van de avond te verzorgen.
Training: Iedere derde Life Group avond is een avond voor alle leden waarin we samen verdiepend onderwijs ontvangen. Deze training ondersteunt de focus: discipel zijn, getuige zijn. 
Opdracht
We willen zichtbaarder worden in onze eigen woonplaats. We  hebben een kader voor opdracht gemaakt. Hieruit vloeien de activiteiten voor dit jaar uit.
Zending: Als gemeente richten we ons op Kenia en Roemenië. In deze landen hebben we relaties. Iedere laatste zondag van de maand staat onze zendingsopdracht centraal in de samenkomst.
Evangelisatie: We richten ons op Barendrecht. Tijdens onze tijd van gebed en vasten moedigde God ons aan met het: “doorkruis de wijk en verzadig haar met Mijn liefde.”  Vanuit de evangelisatie groep worden diverse activiteiten geïnitieerd rondom speciale dagen zoals Valentijn, Pasen, Kerst en Haloween.  
Communicatie 
Tot nu toe is onze communicatie met name gericht geweest op het elkaar informeren van de activiteiten. We willen in 2023 communicatie gericht inzetten om uit te reiken en zichtbaar te zijn. Dit betekent o.a. dat we de website opnieuw willen inrichten om daarmee relevante informatie te geven over wie we zijn en de activiteiten daarop aan te kondigen.
Daarnaast willen we de communicatie via de lokale media versterken.


E - Beloningsbeleid
De gemeenschap maakt op dit moment gebruik van een voorganger op basis van een bruto vergoeding van 2 dagen per week. De overige bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd


F - Verslag activiteiten vorig jaar

Vanuit het veranderproces, gestart in 2021, zijn we vanaf 2022 begonnen met het implementeren van de nieuwe structuur vanuit de visie met de focus op groei en ontwikkeling en dienstbaarheid naar elkaar en naar onze leefomgeving. Ter ondersteuning hebben we kaders opgesteld voor: Leiderschap, Mentorschap, Life-groups, Opdracht, Diaconaat, Leiding Samenkomst en Communicatie.
Het interim-bestuur is hier hands-on bij betrokken en tevens gericht op het ontdekken, coachen en vrijzetten van toekomstige bedieningsleiders.

Groei en ontwikkeling
De thema’s waar we tijdens de samenkomsten aandacht aan hebben gegeven zijn: leven in/vanuit vrijheid, de aanwezigheid van God, dienstbaarheid, je plaats innemen, uitreiken naar.
De Life-groups zijn dit jaar gestart en komen elke twee weken bij elkaar, waar het leven met elkaar gedeeld wordt en er ruimte is voor groei, ontwikkeling, oefenen en zorg voor elkaar en het verder uitdiepen van de genoemde thema’s.
De tussenliggende weken komen we samen om te bidden ter ondersteuning van het gemeente-zijn en haar activiteiten.
De specifiek gegeven trainingen gingen over Identiteit en Gebed en hoe te Bidden. Ook hebben we een Alpha-cursus als pilot gedraaid.

Dienstbaarheid
Om elkaar en anderen te kunnen dienen zijn we bezig geweest met: wie je bent, wat je hebt ontvangen en waar God je toe roept. De training over Identiteit sloot hierbij mooi aan.
Daarnaast zijn we aan het ontdekken wie we als gemeente mogen zijn en wat we onze omgeving (Barendrecht) hebben te bieden. Hoe worden we meer zichtbaar!
Om hier uitvoering aan te geven is een evangelisatie team samengesteld om plannen te ontwikkelen. Dit jaar is het team betrokken geweest bij Happy Ween en het uitreiken naar de omgeving tijdens de kerstperiode

Specifieke activiteiten
Naast de reeds genoemde activiteiten volgen hier nog een aantal specifieke
•    Jaarvergadering op 15 mei 2022
•    Deelname aan de Call-Back 2022
•    Rafael Nederland conferentie bezocht met als thema discipelschap
•    Deelname aan een Regio-dag over het onderwerp uitreiken naar je leefomgeving.

G - Begroting dit jaar

Zie onder H de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.
Toelichting 1)
De begroting is gebaseerd op de verwachting dat we met elkaar opbrengen voor wat we willen realiseren. Onvoorziene situaties zullen gedekt worden door extra bijdragen en/of vanuit de algemene reserve.

 

H - Financiële jaarverslag vorig jaar

Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag.
Toelichting 1)
In 2022 is het exploitatieresultaat uitgekomen op een negatief saldo van €1341. De algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 4 juni 2023.

 

Staat van Baten en Lasten