Anbi

Anbi

CIO ANBI 2021 format – Rafael Barendrecht WaterportW4C


A - Algemene gegevens


Officiële naam conform statuten: Rafael gemeenschap Barendrecht

Klik hier voor de statuten

Publieksnaam: Rafael Barendrecht WaterportW4C
Kamer van Koophandel nummer: 84379413
RSIN: 824150247
Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.  
Postadres: Rafael Barendrecht WaterportW4C,
Bredevoorde 40,
3085 TC  Rotterdam
email: info@waterport.nl
Telefoonnummer: 06 – 13327611

 

B - Samenstelling bestuur
De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een team van leiders. Uit het leidersteam is met toevoeging vanuit andere Rafael  gemeenschappen het volgende dagelijks bestuur gekozen: statutair voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

C - Doelstelling en Visie


De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafael Nederland.
De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:
•    Het houden van openbare samenkomsten
•    Het organiseren van Bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten
•    Het organiseren van kinder- en jeugdwerk
•    Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie
•    Het uitzenden en ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening
•    Het verlenen van diaconale en pastorale hulp
•    Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden
•    En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin zonder enige beperking voor zover in overeenstemming met de doelstelling
Het werkgebied van de gemeenschap omvat de stad Barendrecht en met name het deel Carnisselande.

 

D - Beleidsplan dit jaar


Voor de basis van ons beleidsplan wordt verwezen naar het beleidsplan van het landelijke kerkgenootschap Rafael Nederland. Zie de link:
https://rafael.nl/wp-content/uploads/2020/06/beleidsplan-RN-2020-versie-1.5-verkort.pdf
Het jaarlijkse beleidsplan van onze gemeenschap verandert per jaar niet wezenlijk, maar ontwikkelt wel steeds mee met de ontwikkelingen binnen de gemeenschap zelf en het werkgebied van de gemeenschap
Waar wij voor staan en gaan: God liefhebben en mensen liefhebben.

Hiervoor willen wij dit jaar een begin maken met:
•    Leiderschapsontwikkeling
Hierbij zoeken we samen naar leiders die als team samenwerken en het DNA van Rafael in zich hebben, die zich kenmerken door een hart van dienstbaarheid en zich geleid weten door de Heilige Geest.
•    Authentieke gemeenschap
De gemeente is een groep mensen die samen optrekt om bewust met elkaar verbonden te zijn. Waarin mensen zijn aangesloten bij een levende groep en waarin iedereen leert en groeit.
•    Het Woord staat centraal
De verkondiging sluit aan bij wat we als gemeenschap willen ontwikkelen.
•    Gezinsleven
Iedere levensfase is belangrijk en betrekken we bij de groei tot Godvrezende generaties.
•    Dienstbaarheid
We willen graag zien dat mensen hun gaven ontdekken en deze inzetten om verschil te maken in het leven van anderen vanuit gehoorzaamheid aan het Woord van God.

Als gemeenschap willen we uitreiken en van betekenis zijn, zowel dichtbij als ver weg. Voor dichtbij is dat de omgeving waar we samenkomen en willen we dit jaar helder krijgen wat dat praktisch gaat inhouden. Voor ver weg zijn we actief betrokken bij Shoulder 2 Shoulder,  een zendingswerk onder wezen, straatkinderen en ongehuwde moeders in Mombassa Kenia.


E - Beloningsbeleid


De gemeenschap maakt op dit moment gebruik van een voorganger op basis van een bruto vergoeding van 2 dagen per week. De overige bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd


F - Verslag activiteiten vorig jaar
2020 stond in het teken van de transitie van gemeenteleiders en de uitdaging van Covid-19.
Er is een nieuw leiderschapsteam aangesteld en het bestuur bestaat nog uit drie leden. We hebben nog steeds de pioniersstatus, omdat we onvoldoende bestuurders uit de eigen gemeenschap beschikbaar hebben en we de huidige, goed functionerende leiders niet extra willen belasten.
Covid-19 heeft ons digitaal uitgedaagd: we hebben apparatuur aangeschaft om onze samenkomsten via livestream voort te zetten.

De vaste activiteiten die horen bij kerk zijn hebben op regelmatige basis het gehele jaar door plaatsgevonden, indien vereist bij de coronaregels soms ook via zoom: samenkomsten, huisgroep, gebedsavonden, vrouwenbijeenkomsten, bestuurs- en leidersvergaderingen.
Specifiek te noemen activiteiten:
•    Deelname van de jeugd aan interkerkelijke Alfa
•    Jaarvergadering op 20 september 2020 via zoom
•    Verscheidene keren maaltijden verzorgd
•    Het Bijbelboek brief aan de Efeziërs behandeld
•    Deelgenomen aan interkerkelijke gebedsavonden
•    Voedselinzameling voor de Voedselbank in de maand december
 
G - Begroting dit jaar

Zie onder H de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.
Toelichting 1)
De begroting is gebaseerd op de verwachting dat we met elkaar opbrengen voor wat we willen realiseren. Onvoorziene situaties zullen gedekt worden door extra bijdragen en/of vanuit de algemene reserve.

 

H - Financiële jaarverslag vorig jaar

Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag.
Toelichting 1)
In 2020 is het exploitatieresultaat uitgekomen op een negatief saldo van € 1897. Dit bedrag zal worden onttrokken aan de algemene reserve.
De Kascontrole heeft vóór de jaarvergadering plaatsgevonden. De kascontrole commissie is akkoord met de opgestelde jaarrekening.